r. Imieniny:
a a a

Aktualności

Sprawozdanie 
z przebiegu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie 
z przebiegu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi

2016-10-28 09:34:12

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w 2017 roku.

Zarządzeniem nr 57.2016 z dnia 4 października 2016r Wójt Gminy Wólka określił formę i termin przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku. Organizacje pozarządowe mogły zgłaszać w formie pisemnej swoje opinie i uwagi do projektu Programu bezpośrednio w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty elektronicznej lub za pomocą portalu www.konsultacje.wolka.pl w terminie do dnia 21 października 2016r. 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji wraz z załączonym projektem i formularzem konsultacji Programu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy 
i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wólka. 
 
W oznaczonym w Zarządzeniu terminie wpłynęły następujące wnioski o ujęcie w Programie na rok 2017:
 
1 Gminno- Ludowe Towarzystwo Sportowe Świdniczanka Świdnik Mały złożyło wniosek o zmianę 
w § 7  wysokości środków planowanych na realizację programu – treść proponowanej uwagi 
„ Gmina Wólka planuje na realizację Programu środki w kwocie 60 000 (sześćdziesięciu tysięcy) złotych.” W uzasadnieniu wniosku organizacja podaje, że „W wyniku naszego awansu do A klasy rozgrywek LZPN wzrosły kryteria, którym musimy sprostać. Pociąga to za sobą wzrost kosztów działalności klubu. Stabilizację finansową zapewniłaby nam kwota 35 000 zł na sezon oraz wsparcie wolontariuszy.
 
Chcielibyśmy w roku 2017 ubiegać się o dotację z gminy w wysokości 25 000 zł, co dałoby gwarancje przepracowania sezonu zgodnie z planami i umożliwiłoby nam podjęcie próby awansu do wyższej klasy rozgrywek. Na terenie gminy działa oprócz nas jeszcze jeden klub uczestniczący w tej samej klasie rozgrywek, który również występuje o gminne dotacje a jego budżet prawdopodobnie zbliżony jest do naszego. Ustalona kwota 40 000 zł (nieaktualizowana od kilku lat) pozbawia nas możliwości otrzymania w/w dotacji i stawia nas w bardzo trudnej sytuacji organizacyjnej i finansowej. Ponadto podwyższenie kwoty środków dałoby możliwość elastyczniejszej oceny ofert składanych przez organizację pozarządowe.”
 
2 Klub sportowy LKP Mila Turka złożył wniosek o zmianę  w  § 7  wysokości środków planowanych na realizację programu – treść proponowanej uwagi „Gmina Wólka planuje na realizację Programu środki w kwocie 60 000 (sześćdziesięciu tysięcy) złotych.” W uzasadnieniu wniosku organizacja podaje, że „W wyniku naszego awansu do A klasy rozgrywek LZPN wzrosły kryteria, którym musimy sprostać. Pociąga to za sobą wzrost kosztów działalności klubu. Stabilizację finansową zapewniłaby nam kwota 35 000 zł na sezon oraz wsparcie wolontariuszy.
 
Chcielibyśmy w roku 2017 ubiegać się o dotację z gminy w wysokości 25 000 zł, co dałoby gwarancje przepracowania sezonu zgodnie z planami i umożliwiłoby nam podjęcie próby awansu do wyższej klasy rozgrywek. Na terenie gminy działa oprócz nas jeszcze jeden klub uczestniczący w tej samej klasie rozgrywek, który również występuje o gminne dotacje a jego budżet prawdopodobnie zbliżony jest do naszego. Ustalona kwota 40 000 zł (nieaktualizowana od kilku lat) pozbawia nas możliwości otrzymania w/w dotacji i stawia nas w bardzo trudnej sytuacji organizacyjnej i finansowej. Ponadto podwyższenie kwoty środków dałoby możliwość elastyczniejszej oceny ofert składanych przez organizację pozarządowe.”
 
3 Stowarzyszenie Dolina Ciemięgi Nasz Wspólny Dom złożyło wniosek o ujęcie w Programie na rok 2017 w § 5 zadania dotyczącego ochrony środowiska, ppkt a) wspieranie realizacji programów oraz działań w obszarze ochrony środowiska oraz obszarów szczególnie cennych przyrodniczo – brak uzasadnienia. 
 
 
 
Powrót
© 2014 Gmina Wólka. Wszelkie prawa zastrzeżone.